top of page

חיזוי רמות שדה מגנטי 2

חיזוי רמות שדה מגנטי מתשתיות קיימות של חברת החשמל – תסקיר סביבתי

בפרויקט זה, בחנו את רמות השדה המגנטי הצפויות מקו מתח עליון ותחמ”ש (תחנת משנה), הממוקמים בקרבת אזור בדרום הארץ. בסמוך לתשתיות אלו, יבואנית רכב גדולה מעוניינת להקים מבנה תעשייה.

יש חשיבות רבה בבחינת תשתיות אלו בשלב התכנון. קיימים פרויקטים רבים שבהם הושקעו זמן וכסף רב כאשר בסופו של דבר לא ניתן לבצע אותם ויש צורך לבצע חלק נכבד מהתכנון מחדש. במספר מקרים כבר החלה הבנייה והיזם מצא עצמו עם “פצצה” שנפלה לו על הפרויקט ולמעשה חייב לבחור בין הפסקת הבנייה לבין הפחתת השדות באמצעים יקרים כגון הזזת התשתיות או מיגון אקטיבי.

בפרויקט זה, נבנה מודל מדויק של התשתיות כפי שהם עוברות בשטח. מידע לגבי נתוני הצריכה המרבית של הקווים והתחמ”ש מתקבלים מחברת החשמל. לאחר בחינת הרמות החזויות המלצנו לאדריכלי הפרויקט על תכנון מועדף והתראנו על נקודות כשל אפשריות.

תמונות ותרשימי הפרויקט

bottom of page