top of page
industry-g23b270df2_1920.jpg

הטמנה של תשתיות חשמל

הטמנה בקרקע של תשתיות החשמל הינה פתרון אפשרי במקרים בהם קיים שדה מגנטי ("קרינה" בלתי מייננת) גבוה יחסית ממקור חיצוני (ולעיתים רבות בלתי ניתן לטיפול) למקום  המוקרן. דוגמא נפוצה הוא קו מתח עליון של חברת החשמל העובר בסמוך לבניין מגורים/משרדים ויוצר באזורים בהם שוהים בני אדם ברציפות ולאורך זמן רמת שדה מגנטי, גבוהה מזו שמתירות הרשויות המוסמכות (בישראל - המשרד להגנת הסביבה).

הטמנה של תשתיות כאמור יכולה להתבצע הן בשל צורך להפחית רמות שדה מגנטי מתשתיות החשמל והן מסיבות אסטטיות ואחרות. תשתיות חשמל המוטמנות בקרקע, קורנות פחות כלפי סביבתן, בשל העבודה שהמוליכים המווטמנים צמודים מאוד אחד לשני, בניגוד למצב אותו כולנו מכירים בתשתיות עיליות (כבלי חשמל מרוחקים זה מזה ולכן יוצרים שדות מגנטיים חזקים משמעותית).....

הטמנה של תשתיות חשמל במתח עליון/על עליון גבוה ונמוך מתבצעת בשילוב של הרשויות וכמובן חברת חשמל והחברה לניהול המערכת נוגה. הליך ההטמנה כוללת סקר היתכנות ראשוני, פניה לחברת חשמל, פתיחת הזמנה, ליווי ופיקוח. בין החסרונות של ההטמנה ניתן למנות הן את עלותן הגבוהה מאוד והן את משך הזמן שלוקח ממועד הבקשה ועד לביצוע בפועל.

whatsapp.png
bottom of page