top of page
power-pole-g85d6fde1f_1920.jpg

פתרון לבעיות זרמים תועים

זרמים תועים, הינה תופעה שבה זורם זרם חשמלי דרך מוליך שבו לא אמור לזרום כלל זרם חשמלי (לדוגמא: צנרת מתכתית, תעלות מתכתיות, ברזלי זיון של המבנה, מוליכי הארקה ועוד).
 
זרמים תועים נוצרים מסיבות רבות, כגון: איפוסים כפולים, זליגות זרם למוליכי הארקה/ברזלי המבנה, ערבוב בין הזנות שונות ועוד. לזרמים תועים ישנן מספר השפעות לא רצויות מלבד קרינה, כגון: סכנת התחשמלות, קורוזיה מוגברת בברזלי הבניין, ועוד.
 
במקרים רבים, קיומם של זרמים תועים לא מתגלה בבדיקות חשמליות רגילות (בדיקת מתחים, בידוד וכדומה), אלא במסגרת בדיקות קרינה בלתי מייננת.
 
זרמים תועים, עשויים ליצור שדה מגנטי בעל המאפיינים הבאים:
•    בעל עוצמת צפיפות שטף גבוהה.
•    בעל קצב דעיכה איטי, כלומר אינו דועך גם במרחק רב.
•    מופיע באזורים בלתי צפויים (לדוגמא: באזורים בהם אין תשתיות חשמל).
•    אינו ניתן להפחתה באמצעות מיגון!!!
 
הדרך הנכונה לטפל בשדות הנגרמים מזרמים תועים, היא לאתר את המקור הגורם לבעיה, ולטפל בו לביטול הזרמים התועים.

whatsapp.png
bottom of page