top of page

חיזוי רמות שדות מגנטיים

חיזוי רמות שדות מגנטיים מתשתיות החשמל בפרויקט מגורים במסגרת תמ”א 38

בסקר זה בחנו את רמות השדה המגנטי הצפויות בפרויקט תמ”א 38 שבו הוספו מספר קומות לבניין קיים. במסגרת השינויים הותקנה מערכת חשמל חדשה לבניין ומאחר ושטח הגרעין היה קטן, תשתיות החשמל תוכננו בקרבת אזורים מאוכלסים ברציפות. בסקר נבדקה השפעת תשתיות חח”י ותשתיות החשמל הראשיות בבניין על אזורים המיועדים לשהייה ממושכת.

כבר בשלב הסקירה הראשונית, זוהו מספר אזורים שבהן יתכנו חריגות מהרמות המומלצות. על מנת לחסוך במיגון קרינה, הצענו מספר חלופות למיקום התשתיות הקיימות. לבסוף חלק מהתשתיות הועתקו למיקום חדש (באישור האדריכל הפרויקט ויועץ החשמל) והצלחנו לחסוך כ-20 אלף ש”ח בעלויות מיגון לפרויקט.

באזורים בהם לא ניתן היה לעשות שינוי, בוצע תכנון מיגון קרינה. במסגרת ביצוע התקנת המיגון, ביצענו פיקוח עליון על קבלן המיגון המבצע. בסיום הפרויקט ולאחר חשמול ואכלוס, התבצעה מדידה מעשית על מנת לבחון את הרמות בפועל והאם הם אכן עומדות בהמלצות המשרד להגנ”ס.

תמונות ותרשימי הפרויקט

bottom of page